+420 321 001 523

​VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY WPC - WOODPLASTIC a.s.

 

Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky WPC - WOODPLASTIC a.s. vztahující se na koncové zákazníky

 1. Kontaktní údaje

WPC - WOODPLASTIC a. s.

sídlo: Na Folimance 2154/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 08920354

adresa provozovny a skladu: Bukovany 181, Týnec nad Sázavou, PSČ 257 41

telefonní čísla: 317 700 556, 321 001 525, 602 158 279

e-mailová adresa: objednavky@woodplastic.cz.

internetové stránky: www.woodplastic.czwww.mojeterasa.cz

 

 1. Základní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky (dále jen „VOP“) společnosti WPC - WOODPLASTIC a. s., IČO: 24176851 se sídlem Na Folimance 2154/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále též společnost „WPC“) upravují práva a povinnosti společnosti WPC a kupujícího před, v průběhu a po vzniku právního vztahu založeného uzavřením kupní smlouvy, na základě které doje k použití nebo instalací výrobků WoodPlastic® (prkna WoodPlastic® dále jen „Výrobek“, „Výrobky“, či „Předmět koupě“). Tyto VOP jsou součástí Kupní smlouvy na Výrobky společnosti WPC a vymezují zejména proces objednání Výrobku, jakož i práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy.
  • Kupní smlouvou se společnost WPC jako prodávající zavazuje, že kupujícímu, koncovému zákazníkovi ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) odevzdá Předmět koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě a kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu.

 

 1. Způsob objednání Výrobku
  • Výrobky je možné objednat následujícími způsoby:
 1. Prostřednictvím e-shopu. Po odeslání objednávky z e-shopu Vám společnost WPC zašle zálohovou fakturu, ledaže má být Výrobek doručován na dobírku. Pro nákup prostřednictvím e-shopu vyžaduje společnost WPC registraci. Smlouva je uzavřena okamžikem závazného objednání zboží z katalogu e-shopu.
 2. E-mailem, který musí obsahovat přesnou specifikaci Výrobku, jméno a příjmení kupujícího, fakturační adresu kupujícího, a případně dodací adresu liší-li se od fakturační adresy kupujícího, e-mail a telefonické spojení. V tomto případě společnost WPC kupujícímu zašle formulář s názvem „potvrzení objednávky“, který je třeba vyplnit a odeslat zpět společnosti WPC. Jakmile potvrzení objednávky společnost WPC obdrží zpět, řádně podepsaný, obratem Vám zašle zálohovou fakturu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost WPC obdrží kupujícím podepsaný dokument „potvrzení objednávky“.
 3. Osobně na adrese skladu společnosti WPC. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacení kupní ceny Výrobku.

 

 1. Platební podmínky
  • V případě prodeje Výrobků formou osobního odběru na skladě společnosti WPC, je možné platit hotově anebo bezhotovostně pomocí platební karty.
  • V případě vystavení zálohové faktury je faktura splatná v den uvedený na zálohové faktuře. Společnost WPC není povinna dodat Výrobky dříve, než bude platba připsána na její bankovní účet.
  • Realizační, konečná faktura je vystavena v okamžiku odběru Výrobků.
  • Ve výjimečných případech a po předchozí individuální dohodě lze zaslat některé malé kusy Výrobků na dobírku.
  • Veškeré bankovní poplatky související s úhradou zálohových faktur hradí Kupující a jsou součástí ceny Výrobků.
  • Ostatní případy upravuje dohoda s konkrétním kupujícím.

 

 1. Dodací podmínky
  • Dodací doba Výrobků je dána v závislosti na typu Výrobku a objemu objednávky vždy individuálně v závislosti na možnosti výroby a dostupných surovin.
  • Uvedené dodací lhůty jsou vždy orientační, ledaže je společnost WPC výslovně potvrdí jako závazné.
  • Ve výjimečných případech si společnost WPC vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení dodacích lhůt. Každou změnu společnost WPC předem a včas kupujícímu oznámí.
  • Při objednávce Výrobku atypického rozměru společnost WPC termín dodání sdělí předem v závislosti na podobě, množství a typu Výrobků. Orientační termín dodání Výrobku společnost WPC počítá ode dne přijetí platby zálohové faktury na bankovní účet společnosti WPC.
  • Možnosti vyzvednutí Výrobků:
   1. Osobně na adrese skladu společnosti WPC;
   2. Smluvním dopravcem kupujícího na adrese skladu společnosti WPC;
   3. Ve výjimečných případech lze Výrobky zaslat na místo určení přepravní službou zvolenou společností WPC, avšak pouze po předchozí dohodě s kupujícím. O ceně služby dopravy bude kupující dopředu informován. Výše ceny dopravy bude určena individuálně podle konkrétní objednávky kupujícího. Cenu dopravní služby hradí kupující. Není-li sjednáno jinak, používá společnost WPC vždy doložku INCOTERMS (2010) EXW.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 21 kalendářních dní od převzetí Předmětu koupě. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost WPC bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dní od odstoupení od kupní smlouvy, kupní cenu Předmětu koupě, včetně nákladů na dodání v nejnižší možné a nabízené výši (pokud byly Předmětem koupě), kterou od něj na základě kupní smlouvy přijala, a to stejných způsobem. Společnost WPC je oprávněna vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  • Společnost WPC nenese náklady na zpětné odeslání Výrobků v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy.
  • Společnost WPC není povinna vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než obdrží vrácené Výrobky.
  • Kupující je povinen Předmět koupě vrátit čistý a nepoškozený, zabalený v originálním balení, neboť originální balení Výrobků má exkluzivní povahu.
  • Možnost vrácení Předmětu koupě se nevztahuje na zakázkovou (atypickou) výrobu - Výrobky upraveny podle přání kupujícího.

 

 1. Vady Výrobku a záruka za jakost Výrobku
  • Společnost WPC odpovídá za vady Výrobku do přechodu nebezpečí škody na Výrobku na kupujícího.
  • V případě osobního předání Výrobku na adrese skladu společnosti WPC přechází nebezpečí škody na Výrobku na kupujícího okamžikem převzetí Výrobku kupujícím. Nepřevezme-li kupující Výrobek ve sjednanou dobu na adrese skladu, je společnost WPC oprávněna požadovat adekvátní úplatu za uskladnění Výrobku.
  • V případě přepravy Výrobku smluveným přepravcem Kupujícího na adrese skladu společnosti WPC přechází nebezpečí škody na Výrobku na kupujícího okamžikem převzetí Výrobku přepravcem kupujícího.
  • Společnost WPC upozorňuje, že pokud kupující přepravu Předmětu koupě neobjednal od společnosti WPC, nenese společnost WPC žádnou odpovědnost za škody, které vznikly během přepravy. Případné nároky je proto kupující povinen uplatnit u svého přepravce. Totéž platí i v případě, že kupujícímu společnost WPC předala kontakt na externího přepravce.
  • U Výrobků prodávaných za nižší cenu neodpovídá společnost WPC za vady, pro které byla sjednána nižší cena Výrobku.
  • Společnost WPC neodpovídá za vady Výrobků, které kupující s vynaložením obvyklé pozornosti musel rozpoznat již při uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující je povinen prohlédnout si Výrobek podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody Výrobku a přesvědčit se o jeho jakosti, vlastnostech a množství. Neučiní-li tak kupující, a neoznámí-li vadu Výrobku včas, jeho práva z vadného plnění zanikají.
  • Neshody v jakosti, množství nebo druhu Předmětu koupě musí být oznámeny písemně do tří (3) dnů od převzetí.
  • Společnost WPC poskytuje následující druhy záruk:
   1. Prodloužená záruka 25 let pro domácí použití; a
   2. Prodloužená záruka 10 let pro komerční použití;
   3. Základní záruka 5 let;
   4. Základní záruka 2 roky;
  • Společnost WPC poskytuje ten druh záruky na ty Výrobky, které jsou výslovně uvedeny u toho kterého druhu záruky. Vždy za podmínek a v rozsahu, jak je uvedeno u konkrétního druhu záruky. Záruka za podmínek stanovených u určitého druhu záruky trvá dobu, která je uvedena u konkrétního druhu záruky.
  • Záruka je poskytnuta osobě kupujícího. Záruku lze převést z kupujícího na třetí osobu (např. nového vlastníka nemovitosti), za předpokladu předání všech dokumentů potřebných k uplatnění práv z vadného plnění v rámci záruky a na základě platného postoupení práv z vadného plnění.
  • Vyskytne-li se vada na Výrobku v průběhu příslušné záruční doby, má kupující práva z vadného plnění dle § 2169 OZ. Kupující je povinen zvolit způsob vyřízení reklamace. Nebude-li způsob vyřízení reklamace při uplatnění práva z vadného plnění u společnosti WPC kupujícím zvolen, náleží toto právo společnosti WPC.
  • Pro uplatnění práva z vadného plnění musí kupující dodat kopii dokladu o zakoupení (zejména dodacího listu) a fotografie reklamovaného Výrobku. Takový doklad o zakoupení musí pocházet od společnosti WPC, případně od registrovaného a/nebo certifikovaného prodejce Výrobků a musí z něj být patrné přinejmenším (1) datum zakoupení Výrobku a (2) skutečnost, že kupující zakoupil alespoň takové množství Výrobků, kolik považuje za vadné. Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do třiceti (30) dnů po zjištění vady Výrobku nebo jiného selhání Výrobku, tedy bez zbytečného odkladu.
  • Po zjištění možné vady Výrobku je kupující povinen reklamovaný Výrobek zajistit před nebezpečím, stejně jako zajistit, aby dalším používáním reklamovaného Výrobku nemohla vzniknout škoda. Je-li toho zapotřebí, musí kupující umožnit pověřenému pracovníkovi společnosti WPC vstoupit do prostor, v nichž se reklamovaný výrobek nachází, aby společnost WPC mohla reklamovanou vadu posoudit. Vada Výrobku musí být posouzena ještě před tím, než mohou být provedeny trvalé opravy Výrobku nebo reklamovaný Výrobek odstraněn (např. vyňata z celkové plochy).
  • Kupující není před uznáním reklamace oprávněn společnosti WPC vrátit jakékoliv Výrobky, pokud o to společnost WPC nepožádá nebo vrácení výrobku písemně neodsouhlasí.
  • Náklady na odstranění nebo likvidaci vadných Výrobků, jakož i na jejich přepravu, nese kupující.
  • Záruční doba neběží po dobu od doručení uplatnění práva z vadného plnění společnosti WPC do vyřešení reklamace. Dojde-li k výměně Výrobku za nový Výrobek, začne běžet nová záruční doba od okamžiku přechodu nebezpečí k tomuto novému Výrobku na Kupujícího.
  • Společnost WPC reklamaci Výrobku uzná pouze tehdy, pokud byl Výrobek užíván nad zemí a v souladu s pokyny pro instalaci a údržbu vydanými společností WPC (dále jen „Pokyny“). Pokyny jsou k dispozici u příslušného WoodPlastic® obchodního zástupce nebo příslušného WoodPlastic® dodavatele, na http://www.woodplastic.cz/o-materialu/ke-stazeni/nebo v písemné podobě na adrese skladu společnosti WPC.
  • Nový Výrobek poskytnutý jako způsob vyřízení reklamace se bude co nejvíce blížit barvě, designu a kvalitě původního reklamovaného Výrobku dle výrobních možností společnosti WPC. Volba a konečné rozhodnutí na podobě nového Výrobku náleží společnosti WPC. Společnost WPC nemůže zaručit přesnou shodu, jelikož barvy a design se mohou měnit a může dojít k vyčerpání zásob pro výrobu. Kupující souhlasí s použitím takového spojovacího materiálu, který bude pro zpětnou montáž dodaného nového Výrobku dle názoru společnosti WPC adekvátní, bez ohledu na to, jaká metoda byla použita při instalaci reklamovaného Výrobku.
  • Pro účely záruky znamená „komerční použití“ užívání Výrobku při podnikatelské činnosti, zatímco „domácí použití“ znamená jakékoli užívání Výrobku, které není komerčním použitím.
  • V rámci záruky společnost WPC neprovádí a nehradí montážní náklady Výrobku, odstranění Výrobku, který kupující považuje za vadný nebo zpětnou montáž nového Výrobku dodaného na základě uznané reklamace jako způsob vyřízení reklamace.
  • Při dodání nového Výrobku jako způsobu vyřízení reklamace, je kupující povinen vrátit vadný Výrobek společnosti WPC na adresu skladu společnosti WPC na náklady kupujícího a to do 7 dnů od doručení nového Výrobku na základě vyřízené reklamace.
  • Záruční doba počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody Výrobku na Kupujícího a trvá po dobu vymezenou jednotlivým druhem záruky.
  • Záruka podle těchto VOP je smluvním ujednáním stran kupní smlouvy a má přednost před jakoukoliv jinou zárukou, kterou na Výrobek poskytuje jiná osoba.
  • Společnost WPC nenese odpovědnost za žádné škody, vzniklé v důsledku použití Výrobku nebo v důsledku škod vzniklých přímo či nepřímo z jakékoli vady Výrobku, včetně škody z poklesu hodnoty a/nebo ztráty možnosti užívání nebo požitku z jakékoli nemovitosti nebo její části.
  • Společnost také neodpovídá za jakýkoliv stav výrobku způsobený nebo se značnou pravděpodobností způsobený:
   1. nesprávnou montáží Výrobku a/nebo nedodržováním Pokynů, jakož i příslušných zákonů nebo stavebních norem, včetně nevhodné nosné konstrukce, upevnění, větrání nebo spárování;
   2. použitím Výrobku nad rámec běžného užívání nebo aplikace nedoporučené nebo nepovolené v Pokynech, jakož i v platných zákonech a stavebních předpisech, stejně jako úmyslným či hrubě nedbalým poškozením;
   3. pohybem, deformací, zhroucením nebo usazováním půdy nebo nosné konstrukce, na kterou je nainstalován Výrobek;
   4. vadnou nebo chybnou konstrukcí krytiny, jejímž důsledkem je pronikání vody způsobené nesprávnou instalací, řemeslným provedením, údržbou nebo opravou;
   5. jakoukoli vyšší mocí (včetně záplavy, hurikánu, tornáda, větru, zemětřesení, blesku, krupobití, atd.);
   6. odbarvením, vyblednutím, poskvrněním nebo zbarvením způsobeným zcela nebo částečně růstem plísní a jiných hub na povrchu Výrobku, usazováním hmyzu na povrchu Výrobku, organickými látkami, oxidy kovů nebo částic (včetně rzi nebo koroze jakéhokoli spojovacího materiálu), znečištěním, ostatními atmosférickými nebo okolními znečisťujícími látkami, cizími látkami jako jsou tuk nebo olej, chemickými látkami (včetně těch nacházejících se v čisticích prostředcích) nebo běžným zvětráváním (definovaným jako přírodní výkvět solí, vystavení slunečnímu záření, klimatické a povětrnostní podmínky způsobující, že jakýkoli barevný povrch postupně vybledne, odloupne se nebo nahromadí nečistoty a je skvrnitý);
   7. škodou vyplývající z trestného činu nebo činu povahy trestného činu, nehody, požáru nebo působení zdrojů tepla jako je zařízení na vaření nebo reflexní povrchy;
   8. použitím barev, mořidel, povrchových úprav nebo jiných chemických látek, včetně čisticích prostředků nebo pesticidů;
   9. blednutím, odlupováním nebo jiným zhoršením jakýchkoli barev, mořidel nebo jiných nátěrů použitých na Výrobek;
   10. změnou klimatu, podmínek životního prostředí nebo jakýmkoli příčinám mimo naši kontrolu;
   11. variací nebo změnou v barvě Výrobku (stálobarevnost) – Výrobky mají UV ochranu. Nicméně společnost WPC upozorňuje, že se jedná o Výrobky, které jsou ze dřeva, a proto se mohou v průběhu času vyskytnout barevné odchylky následkem nerovnoměrného vystavení UV záření a vlhkosti;
   12. procesem vyzrávání dřevní složky;
   13. vznikem vodních prachových skvrn;
   14. výskytem statické elektřiny. Společnost WPC upozorňuje, že za určitých podmínek se mohou osoby pohybující se na terase z Výrobků společnosti WPC setkat s výboji statické elektřiny. Jedná se o běžný fyzikální jev vyskytující se u většiny materiálů s podílem plastů;
   15. neodborným zacházením, údržbou, skladováním, zneužíváním nebo zanedbáváním Výrobku ze strany kupujícího a/nebo uživatele;
   16. běžným opotřebením;
   17. nárazem předmětů či jiným mechanickým poškozením;
   18. veškerým spojovacím materiálem nedodaným nebo neschváleným společnosti WPC.
  • Neposkytuje se žádná záruka na spojovací materiál jiný než WoodPlastic® spojovací materiál; na takový spojovací materiál, ať schválený nebo jiný, se vztahují pouze záruky poskytnuté výrobcem spojovacího materiálu a jedinou zárukou Kupujícího je záruka a opravný prostředek tohoto výrobce.
  • Společnost WPC neodpovídá za případnou nevhodnou montáž Výrobku a jejich použití v nemovitosti kupujícího, včetně toho, zda Výrobek splňuje požadavky právního předpisu, technické normy nebo obdobného předpisu vztahujícího se na nemovitost kupujícího.
  • Společnost WPC dále neposkytuje architektonické a inženýrské služby. Neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení o vhodnosti Výrobků na skutečnou funkční charakteristiku, schopnosti, způsobilost nebo provoz Výrobků v nemovitosti kupujícího nebo podle podmínek užívání kupujícím.
  • Aniž by bylo omezeno kterékoli jiné ustanovení ohledně záruky, veškeré záruky zaniknou a společnost WPC nebude povinna je dodržet, pokud nastane jeden nebo více z následujících případů:
   1. Výrobek není namontován, udržován a/nebo používán výhradně v souladu s Pokyny, jakož i všemi příslušnými právními předpisy;
   2. užití Výrobku v rozporu s obvyklým účelem, jakož i v rozporu s Pokyny, ať předvídatelné či nepředvídatelné;
   3. neprovedení řádné a včasné údržby nebo opravy;
   4. včasné neoznámení poruchy nebo vady Výrobku;

použití spojovacího materiálu jiného než značkového WoodPlastic® spojovacího materiálu nebo schváleného skrytého spojovacího materiálu.

 

 1. Druhy záruky za jakost Výrobku
  • Prodloužená záruka 25 let pro domácí použití
   1. Doba platnosti této záruky (dále jen „Prodloužená záruka 25 let“) na níže uvedené Výrobky činí dvacet pět (25) let od počátku záruky pro domácí použití, a znamená, že Výrobky nebudou trpět poškozením hnilobou, dřevokaznými houbami a hmyzem.
   2. Prodloužená záruka 25 let se týká těchto Výrobků: Terasová prkna Woodplastic® Premium, Max, TOP, Ambiente, Obklad ECO, Plotovka 90, Plotovka 120, Zakončovací lišty Woodplastic®.

 

 

 

 

 1. Skladování a manipulace
  • Výrobky musí být uloženy a skladovány na rovném, větraném povrchu a musí být správně podloženy.
  • Pohledová (pochozí) strana (u terasového prkna položeného na povrchu) nesmí být při skladování vystavena světlu, aby bylo zabráněno změně barvy pohledové strany.
  • Pohledová strana terasového, či plotového prkna se nesmí pokládat přímo na zem, aby nedošlo k poškození povrchu Výrobku. 
  • Při manipulaci s Výrobky se musí brát v úvahu, že WoodPlastic® prkna jsou těžší než klasická dřevěná prkna.

 

 1. Ochrana osobních údajů
  • Kupující jako subjekt osobních údajů bere na vědomí informaci, že společnost WPC je správcem údajů v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zpracovává jeho osobní údaje uvedené v hlavičce kupní smlouvy, a to výhradně pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a případně pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává po dobu uvedenou v kupní smlouvě, zpravidla po dobu trvání práv z vadného plnění nebo práv ze záruky.
  • V případě zpracování osobních údajů nad rámec potřebných pro plnění z kupní smlouvy, případně pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, je správce povinen vyžádat si souhlas subjektu údajů.
  • Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm společnost WPC eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Společnost WPC se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží a/nebo smluvním partnerům WPC a/nebo kupujícího, kteří budou kupujícímu provádět dodávku a montáž Výrobku.
  • Společnost WPC umožní nákup bez registrace. Pro nákup na e-shopu, resp. pro učinění poptávky po Předmětu koupě na e-shopu je registrace nutná, avšak pouze s udělením informovaného souhlasu subjektu údajů zmáčknutím tlačítka „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, neboť vyplněním registračního formuláře kupující vytváří pouze poptávku po Předmětu koupě, a ještě kupní smlouvu neuzavírá.
  • Údaje registrovaných i neregistrovaných kupujících společnost WPC využije výhradně k případnému uzavření kupní smlouvy, k plnění Předmětu koupě, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
  • Společnost WPC je oprávněna zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující společnosti WPC sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Tyto VOP a právní vztahy společnosti WPC s kupujícím a právní vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem, a to i v případě, kdy kupující je jiné státní příslušnosti než české a/nebo kupní cenu za Výrobek uhradil v jiné měně, než je česká koruna (CZK).
  • Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.11.2020.

 

V Praze dne 01.11.2020

 

WPC - WOODPLASTIC a.s.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky WPC - WOODPLASTIC a.s. osobám podnikajícím ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 1. Kontaktní údaje

WPC - WOODPLASTIC a. s.

sídlo: Na Folimance 2154/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 08920354

adresa provozovny a skladu: Bukovany 181, Týnec nad Sázavou, PSČ 257 41

telefonní čísla: 317 700 556, 321 001 525, 602 158 279

e-mailová adresa: objednavky@woodplastic.cz.

internetové stránky: www.woodplastic.czwww.mojeterasa.cz

 

 1. Základní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky (dále jen „VOP“) společnosti WPC - WOODPLASTIC a. s., IČO: 24176851 se sídlem Na Folimance 2154/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále též společnost „WPC“) upravují práva a povinnosti společnosti WPC a kupujícího před, v průběhu a po vzniku právního vztahu založeného uzavřením kupní smlouvy, na základě které doje k použití nebo instalací výrobků WoodPlastic® (prkna WoodPlastic® dále jen „Výrobek“, „Výrobky“, či „Předmět koupě“). Tyto VOP jsou součástí Kupní smlouvy na Výrobky společnosti WPC a vymezují zejména proces objednání Výrobku, jakož i práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy.
  • Kupní smlouvou se společnost WPC jako prodávající zavazuje, že kupujícímu, osobě podnikající ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) odevzdá Předmět koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě a kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu.

 

 1. Způsob objednání Výrobku
  • Výrobky je možné objednat následujícími způsoby:
 1. Prostřednictvím e-shopu. Po odeslání objednávky z e-shopu Vám společnost WPC zašle zálohovou fakturu, ledaže má být Výrobek doručován na dobírku. Pro nákup prostřednictvím e-shopu vyžaduje společnost WPC registraci. Smlouva je uzavřena okamžikem závazného objednání zboží z katalogu e-shopu.
 2. E-mailem, který musí obsahovat přesnou specifikaci Výrobku, fakturační adresu kupujícího, IČO a případně dodací adresu liší-li se od fakturační adresy kupujícího, e-mail a telefonické spojení. V tomto případě společnost WPC kupujícímu zašle formulář s názvem „potvrzení objednávky“, který je třeba vyplnit a odeslat zpět společnosti WPC. Jakmile potvrzení objednávky společnost WPC obdrží zpět, řádně podepsaný (u právnických osob včetně razítka, pokud je používají), obratem Vám zašle zálohovou fakturu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost WPC obdrží kupujícím podepsaný dokument „potvrzení objednávky“.
 3. Osobně na adrese skladu společnosti WPC. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacení kupní ceny Výrobku.

 

 1. Platební podmínky
  • V případě prodeje Výrobků formou osobního odběru na skladě společnosti WPC, je možné platit hotově anebo bezhotovostně pomocí platební karty.
  • V případě vystavení zálohové faktury je faktura splatná v den uvedený na zálohové faktuře. Společnost WPC není povinna dodat Výrobky dříve, než bude platba připsána na její bankovní účet.
  • Realizační, konečná faktura je vystavena v okamžiku odběru Výrobků.
  • Ve výjimečných případech a po předchozí individuální dohodě lze zaslat některé malé kusy Výrobků na dobírku.
  • Veškeré bankovní poplatky související s úhradou zálohových faktur hradí Kupující a jsou součástí ceny Výrobků.
  • Ostatní případy upravuje dohoda s konkrétním kupujícím.

 

 1. Dodací podmínky
  • Dodací doba Výrobků je dána v závislosti na typu Výrobku a objemu objednávky vždy individuálně v závislosti na možnosti výroby a dostupných surovin.
  • Uvedené dodací lhůty jsou vždy orientační, ledaže je společnost WPC výslovně potvrdí jako závazné.
  • Ve výjimečných případech si společnost WPC vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení dodacích lhůt. Každou změnu společnost WPC předem a včas kupujícímu oznámí.
  • Při objednávce Výrobku atypického rozměru společnost WPC termín dodání sdělí předem v závislosti na podobě, množství a typu Výrobků. Orientační termín dodání Výrobku společnost WPC počítá ode dne přijetí platby zálohové faktury na bankovní účet společnosti WPC.
  • Možnosti vyzvednutí Výrobků:
   1. Osobně na adrese skladu společnosti WPC;
   2. Smluvním dopravcem kupujícího na adrese skladu společnosti WPC;
   3. Ve výjimečných případech lze Výrobky zaslat na místo určení přepravní službou zvolenou společností WPC, avšak pouze po předchozí dohodě s kupujícím. O ceně služby dopravy bude kupující dopředu informován. Výše ceny dopravy bude určena individuálně podle konkrétní objednávky kupujícího. Cenu dopravní služby hradí kupující. Není-li sjednáno jinak, používá společnost WPC vždy doložku INCOTERMS (2010) EXW.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 21 kalendářních dní od převzetí Předmětu koupě. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost WPC bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dní od odstoupení od kupní smlouvy, kupní cenu Předmětu koupě, kterou od něj na základě kupní smlouvy přijala.
  • Kupující je povinen Předmět koupě vrátit čistý a nepoškozený, zabalený v originálním balení.
  • Možnost vrácení Předmětu koupě se nevztahuje na zakázkovou (atypickou) výrobu - Výrobky upraveny podle přání kupujícího.
  • Vrácení Předmětu koupě u velkoobchodního prodeje (tj. podle prodeje dlouhodobým a/nebo certifikovaným partnerům, se kterými má společnost WPC sjednány zvláštní podmínky) je zpoplatněno jednorázovým administrativním poplatkem 250,- Kč bez DPH. Kupní cena za vrácené Výrobky, ponížená o administrativní poplatek dle předchozí věty, bude zaslána na účet nejpozději do 45 dnů od vystavení dobropisu.

 

 1. Vady Výrobku a záruka za jakost Výrobku
  • Společnost WPC odpovídá za vady Výrobku do přechodu nebezpečí škody na Výrobku na kupujícího.
  • V případě osobního předání Výrobku na adrese skladu společnosti WPC přechází nebezpečí škody na Výrobku na kupujícího okamžikem převzetí Výrobku kupujícím.
  • V případě přepravy Výrobku smluveným přepravcem Kupujícího na adrese skladu společnosti WPC přechází nebezpečí škody na Výrobku na kupujícího okamžikem převzetí Výrobku přepravcem kupujícího.
  • Společnost WPC upozorňuje, že pokud kupující přepravu Předmětu koupě neobjednal od společnosti WPC, nenese společnost WPC žádnou odpovědnost za škody, které vznikly během přepravy. Případné nároky je proto kupující povinen uplatnit u svého přepravce. Totéž platí i v případě, že kupujícímu společnost WPC předala kontakt na externího přepravce.
  • U Výrobků prodávaných za nižší cenu neodpovídá společnost WPC za vady, pro které byla sjednána nižší cena Výrobku.
  • Společnost WPC neodpovídá za vady Výrobků, které kupující s vynaložením obvyklé pozornosti musel rozpoznat již při uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující je povinen prohlédnout si Výrobek podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody Výrobku a přesvědčit se o jeho jakosti, vlastnostech a množství. Neučiní-li tak kupující, a neoznámí-li vadu Výrobku včas, jeho práva z vadného plnění zanikají.
  • Neshody v jakosti, množství nebo druhu Předmětu koupě musí být oznámeny písemně do tří (3) dnů od převzetí.
  • Společnost WPC poskytuje následující druhy záruk:
   1. Prodloužená záruka 25 let pro domácí použití; a
   2. Prodloužená záruka 10 let pro komerční použití;
   3. Základní záruka 5 let;
   4. Základní záruka 2 roky;
  • Společnost WPC poskytuje ten druh záruky na ty Výrobky, které jsou výslovně uvedeny u toho kterého druhu záruky. Vždy za podmínek a v rozsahu, jak je uvedeno u konkrétního druhu záruky. Záruka za podmínek stanovených u určitého druhu záruky trvá dobu, která je uvedena u konkrétního druhu záruky.
  • Záruka je poskytnuta osobě kupujícího. Záruku lze převést z kupujícího na třetí osobu (např. nového vlastníka nemovitosti), za předpokladu předání všech dokumentů potřebných k uplatnění práv z vadného plnění v rámci záruky a na základě platného postoupení práv z vadného plnění.
  • Vyskytne-li se vada na Výrobku v průběhu příslušné záruční doby, má kupující právo na výměnu Výrobku nebo jeho vadné části pouze za předpokladu řádně uplatněné reklamace Výrobku písemně na adrese skladu společnosti WPC a následného uznání reklamace společností WPC.
  • Pro uplatnění práva z vadného plnění musí kupující dodat kopii dokladu o zakoupení (zejména dodacího listu) a fotografie reklamovaného Výrobku. Takový doklad o zakoupení musí pocházet od společnosti WPC, případně od registrovaného a/nebo certifikovaného prodejce Výrobků a musí z něj být patrné přinejmenším (1) datum zakoupení Výrobku a (2) skutečnost, že kupující zakoupil alespoň takové množství Výrobků, kolik považuje za vadné. Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do třiceti (30) dnů po zjištění vady Výrobku nebo jiného selhání Výrobku.
  • Po zjištění možné vady Výrobku je kupující povinen reklamovaný Výrobek zajistit před nebezpečím, stejně jako zajistit, aby dalším používáním reklamovaného Výrobku nemohla vzniknout škoda. Je-li toho zapotřebí, musí kupující umožnit pověřenému pracovníkovi společnosti WPC vstoupit do prostor, v nichž se reklamovaný výrobek nachází, aby společnost WPC mohla reklamovanou vadu posoudit. Vada Výrobku musí být posouzena ještě před tím, než mohou být provedeny trvalé opravy Výrobku nebo reklamovaný Výrobek odstraněn (např. vyňata z celkové plochy).
  • Kupující není před uznáním reklamace oprávněn společnosti WPC vrátit jakékoliv Výrobky, pokud o to společnost WPC nepožádá nebo vrácení výrobku písemně neodsouhlasí.
  • Náklady na odstranění nebo likvidaci vadných Výrobků, jakož i na jejich přepravu, nese kupující.
  • Záruční doba neběží po dobu od doručení uplatnění práva z vadného plnění společnosti WPC do vyřešení reklamace. Dojde-li k výměně Výrobku za nový Výrobek, začne běžet nová záruční doba od okamžiku přechodu nebezpečí k tomuto novému Výrobku na Kupujícího.
  • Společnost WPC reklamaci Výrobku uzná pouze tehdy, pokud byl Výrobek užíván nad zemí a v souladu s pokyny pro instalaci a údržbu vydanými společností WPC (dále jen „Pokyny“). Pokyny jsou k dispozici u příslušného WoodPlastic® obchodního zástupce nebo příslušného WoodPlastic® dodavatele, na http://www.woodplastic.cz/o-materialu/ke-stazeni/nebo v písemné podobě na adrese skladu společnosti WPC.
  • Nový Výrobek poskytnutý jako způsob vyřízení reklamace se bude co nejvíce blížit barvě, designu a kvalitě původního reklamovaného Výrobku. Volba a konečné rozhodnutí na podobě nového Výrobku náleží společnosti WPC. Společnost WPC nemůže zaručit přesnou shodu, jelikož barvy a design se mohou měnit a může dojít k vyčerpání zásob pro výrobu. Kupující souhlasí s použitím takového spojovacího materiálu, který bude pro zpětnou montáž dodaného nového Výrobku dle názoru společnosti WPC adekvátní, bez ohledu na to, jaká metoda byla použita při instalaci reklamovaného Výrobku.
  • Pro účely záruky znamená „komerční použití“ užívání Výrobku při podnikatelské činnosti, zatímco „domácí použití“ znamená jakékoli užívání Výrobku, které není komerčním použitím.
  • V rámci záruky společnost WPC neprovádí a nehradí montážní náklady Výrobku, odstranění Výrobku, který kupující považuje za vadný nebo zpětnou montáž nového Výrobku dodaného na základě uznané reklamace jako způsob vyřízení reklamace.
  • Při dodání nového Výrobku jako způsobu vyřízení reklamace, je kupující povinen vrátit vadný Výrobek společnosti WPC na adresu skladu společnosti WPC na náklady kupujícího a to do 7 dnů od doručení nového Výrobku na základě vyřízené reklamace.
  • Záruční doba počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody Výrobku na Kupujícího a trvá po dobu vymezenou jednotlivým druhem záruky.
  • Záruka podle těchto VOP je smluvním ujednáním stran kupní smlouvy a má přednost před jakoukoliv jinou zárukou, kterou na Výrobek poskytuje jiná osoba.
  • Společnost WPC nenese odpovědnost za žádné škody, vzniklé v důsledku použití Výrobku nebo v důsledku škod vzniklých přímo či nepřímo z jakékoli vady Výrobku, včetně škody z poklesu hodnoty a/nebo ztráty možnosti užívání nebo požitku z jakékoli nemovitosti nebo její části.
  • Společnost také neodpovídá za jakýkoliv stav výrobku způsobený nebo se značnou pravděpodobností způsobený:
   1. nesprávnou montáží Výrobku a/nebo nedodržováním Pokynů, jakož i příslušných zákonů nebo stavebních norem, včetně nevhodné nosné konstrukce, upevnění, větrání nebo spárování;
   2. použitím Výrobku nad rámec běžného užívání nebo aplikace nedoporučené nebo nepovolené v Pokynech, jakož i v platných zákonech a stavebních předpisech, stejně jako úmyslným či hrubě nedbalým poškozením;
   3. pohybem, deformací, zhroucením nebo usazováním půdy nebo nosné konstrukce, na kterou je nainstalován Výrobek;
   4. vadnou nebo chybnou konstrukcí krytiny, jejímž důsledkem je pronikání vody způsobené nesprávnou instalací, řemeslným provedením, údržbou nebo opravou;
   5. jakoukoli vyšší mocí (včetně záplavy, hurikánu, tornáda, větru, zemětřesení, blesku, krupobití, atd.);
   6. odbarvením, vyblednutím, poskvrněním nebo zbarvením způsobeným zcela nebo částečně růstem plísní a jiných hub na povrchu Výrobku, usazováním hmyzu na povrchu Výrobku, organickými látkami, oxidy kovů nebo částic (včetně rzi nebo koroze jakéhokoli spojovacího materiálu), znečištěním, ostatními atmosférickými nebo okolními znečisťujícími látkami, cizími látkami jako jsou tuk nebo olej, chemickými látkami (včetně těch nacházejících se v čisticích prostředcích) nebo běžným zvětráváním (definovaným jako přírodní výkvět solí, vystavení slunečnímu záření, klimatické a povětrnostní podmínky způsobující, že jakýkoli barevný povrch postupně vybledne, odloupne se nebo nahromadí nečistoty a je skvrnitý);
   7. škodou vyplývající z trestného činu nebo činu povahy trestného činu, nehody, požáru nebo působení zdrojů tepla jako je zařízení na vaření nebo reflexní povrchy;
   8. použitím barev, mořidel, povrchových úprav nebo jiných chemických látek, včetně čisticích prostředků nebo pesticidů;
   9. blednutím, odlupováním nebo jiným zhoršením jakýchkoli barev, mořidel nebo jiných nátěrů použitých na Výrobek;
   10. změnou klimatu, podmínek životního prostředí nebo jakýmkoli příčinám mimo naši kontrolu;
   11. variací nebo změnou v barvě Výrobku (stálobarevnost) – Výrobky mají UV ochranu. Nicméně společnost WPC upozorňuje, že se jedná o Výrobky, které jsou ze dřeva, a proto se mohou v průběhu času vyskytnout barevné odchylky následkem nerovnoměrného vystavení UV záření a vlhkosti;
   12. procesem vyzrávání dřevní složky;
   13. vznikem vodních prachových skvrn;
   14. výskytem statické elektřiny. Společnost WPC upozorňuje, že za určitých podmínek se mohou osoby pohybující se na terase z Výrobků společnosti WPC setkat s výboji statické elektřiny. Jedná se o běžný fyzikální jev vyskytující se u většiny materiálů s podílem plastů;
   15. neodborným zacházením, údržbou, skladováním, zneužíváním nebo zanedbáváním Výrobku ze strany kupujícího a/nebo uživatele;
   16. běžným opotřebením;
   17. nárazem předmětů či jiným mechanickým poškozením;
   18. veškerým spojovacím materiálem nedodaným nebo neschváleným společnosti WPC.
  • Neposkytuje se žádná záruka na spojovací materiál jiný než WoodPlastic® spojovací materiál; na takový spojovací materiál, ať schválený nebo jiný, se vztahují pouze záruky poskytnuté výrobcem spojovacího materiálu a jedinou zárukou Kupujícího je záruka a opravný prostředek tohoto výrobce.
  • Společnost WPC neodpovídá za případnou nevhodnou montáž Výrobku a jejich použití v nemovitosti kupujícího, včetně toho, zda Výrobek splňuje požadavky právního předpisu, technické normy nebo obdobného předpisu vztahujícího se na nemovitost kupujícího.
  • Společnost WPC dále neposkytuje architektonické a inženýrské služby. Neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení o vhodnosti Výrobků na skutečnou funkční charakteristiku, schopnosti, způsobilost nebo provoz Výrobků v nemovitosti kupujícího nebo podle podmínek užívání kupujícím.
  • Aniž by bylo omezeno kterékoli jiné ustanovení ohledně záruky, veškeré záruky zaniknou a společnost WPC nebude povinna je dodržet, pokud nastane jeden nebo více z následujících případů:
   1. Výrobek není namontován, udržován a/nebo používán výhradně v souladu s Pokyny, jakož i všemi příslušnými právními předpisy;
   2. užití Výrobku v rozporu s obvyklým účelem, jakož i v rozporu s Pokyny, ať předvídatelné či nepředvídatelné;
   3. neprovedení řádné a včasné údržby nebo opravy;
   4. včasné neoznámení poruchy nebo vady Výrobku;
   5. použití spojovacího materiálu jiného než značkového WoodPlastic® spojovacího materiálu nebo schváleného skrytého spojovacího materiálu.

 

 1. Druhy záruky za jakost Výrobku
  • Prodloužená záruka 25 let pro domácí použití
   1. Doba platnosti této záruky (dále jen „Prodloužená záruka 25 let“) na níže uvedené Výrobky činí dvacet pět (25) let od počátku záruky pro domácí použití, a znamená, že Výrobky nebudou trpět poškozením hnilobou, dřevokaznými houbami a hmyzem.
   2. Prodloužená záruka 25 let se týká těchto Výrobků: Terasová prkna Woodplastic® Premium, Max, TOP, Ambiente, Obklad ECO, Plotovka 90, Plotovka 120, Zakončovací lišty Woodplastic®.

 

 

 

 

 1. Skladování a manipulace
  • Výrobky musí být uloženy a skladovány na rovném, větraném povrchu a musí být správně podloženy.
  • Pohledová (pochozí) strana (u terasového prkna položeného na povrchu) nesmí být při skladování vystavena světlu, aby bylo zabráněno změně barvy pohledové strany.
  • Pohledová strana terasového, či plotového prkna se nesmí pokládat přímo na zem, aby nedošlo k poškození povrchu Výrobku. 
  • Při manipulaci s Výrobky se musí brát v úvahu, že WoodPlastic® prkna jsou těžší než klasická dřevěná prkna.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Tyto VOP a právní vztahy společnosti WPC s kupujícím a právní vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem, zejména OZ.
  • Tyto VOP jsou platné a účinné od 22. 5. 2020.

 

V Praze dne 22.05.2020

 

WPC - WOODPLASTIC a.s.