+420 321 001 523

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)


Správce osobních údajů

Společnost WPC – WOODPLASTIC a. s., se sídlem Na Folimance 2154/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24176851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17625 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního vztahu se správcem na základě poptávky subjektu údajů, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

Kategorie příjemců osobních údajů

 

Účel zpracování osobních údajů

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce nebo zpracovatelé. Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce nebo zpracovatelů. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce i zpracovatelé technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, případně po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR. V případě, že na základě jednání stran nedojde k uzavření smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 12 měsíců od okamžiku ukončení jednání o uzavření smlouvy.

 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce zlikvidoval osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny zejména zákonné podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.